Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Veldjesgraaf & Korlaar notarissen (hierna: VK). Deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VK aanvaarde opdrachten en overige werkzaamheden die vanaf 1 april 2022 zijn aanvaard. 

1.       VK is een maatschap van besloten vennootschappen. De maatschap is gevestigd in Scherpenzeel en Woudenberg. VK is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32165912.

2.       Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap, van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en overige personen die bij, voor of namens VK werkzaam zijn.

3.       Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VK. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverbintenis ten opzichte van de opdrachtgever.

4.       VK is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door VK in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
VK is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan VK een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. VK zal in geen geval opdrachtgever van derden zijn.

5.       VK ligt de opdrachtgever tijdelijk en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
VK behoudt zich het recht voor om de overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
Tenzij VK en de opdrachtgever anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven.
Als door een wetswijziging of een andere oorzaak tijdens de opdracht een wijziging in de kosten, verschotten, belastingen of andere leges plaats vindt, is VK bevoegd de gewijzigde bedragen in rekening te brengen en is de opdrachtgever verplicht de gewijzigde bedragen aan VK te voldoen.

6.       De ontvangst door VK van een overeenkomst waarin is bepaald dat VK een of meer akten zal verlijden die voortvloeien uit hetgeen tussen de partijen bij de overeenkomst is afgesproken, impliceert het verlenen van een opdracht door de betreffende partijen aan VK tot het opstellen van die akte(n) en het verrichten van alle overige werkzaamheden die nodig zijn. VK zal het honorarium in rekening brengen bij de partij overeenkomstig hetgeen in de overeenkomst is bepaald en indien daarover in de overeenkomst niets is bepaald wordt het honorarium in rekening gebracht bij de koper dan wel schuldenaar.

7.       Als een opdrachtgever een (concept)akte in ontvangst neemt die op zijn verzoek door VK is opgesteld, dan geldt die in ontvangst name als erkenning voor het verlenen van een opdracht, tenzij de opdrachtgever dit binnen redelijke termijn weerspreekt.

8.       Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht aan VK verschuldigd zijn.

9.       In het geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever, mits deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij daarom persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of de declaratie op naam van de rechtspersoon is gesteld.

10.    Declaraties van VK dienen binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. VK kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
Als invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. VK kan een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening brengen, verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot en met de datum van betaling. Bovendien kan VK:

·         van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;

·         desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;

·         van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

           VK is bevoegd om aan de opdrachtgever toekomende gelden die VK onder zich heeft of krijgt op haar derdengeldenrekening met een openstaande declaratie te verrekenen.
Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

11.    VK kan in het kader van de uitvoering van de opdracht gelden onder zich houden. VK zal deze gelden storten op een derdengeldenrekening bij een in Nederland gevestigde bank. VK is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank.
Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan VK aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. VK zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/ of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is VK gerechtigd die negatieve rente en/ of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

12.    VK behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

13.    De overdracht als bedoeld in artikel 3:83 BW van een vordering op VK is uitgesloten. De verpanding van een vordering op VK is eveneens uitgesloten. Dit geldt ook voor vorderingen op de derdengeldenrekening.

14.    De aansprakelijkheid van VK is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
Indien de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering VK geen recht geeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat VK aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan vijf maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door VK in rekening is gebracht.
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van opzet of grove schuld van VK.

15.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever tegen VK kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

16.    Het merendeel van de dienstverlening van VK valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van deze wet is VK verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL) genaamd. VK mag een opdrachtgever of andere bij de opdracht betrokken personen niet van een melding op de hoogte brengen.
VK zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een cliënt heeft geleden, lijdt of zal lijden als gevolg van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VK.

17.    Voor een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke als rechtspersonen (cliënten en eventuele wederpartijen van cliënten) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijk vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van de geldende wetgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – en met inachtneming van de privacyverklaring van VK. Deze privacyverklaring is onder andere te vinden op www.vknotaris.nl/privacyverklaring en kan op verzoek worden verstrekt.

18.    VK heeft het recht om berichten (op digitale wijze) met de opdrachtgever en derden te communiceren. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie per post of op digitale wijze door VK niet volledig gewaarborgd kan worden.

19.    VK draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor het beheer of de juistheid van per post of per e-mail toegezonden of via het klantenportaal geüploade (onderhandse) stukken. Indien opdrachtgever wenst dat VK deze stukken beoordeelt, dient daarvoor expliciet en nadrukkelijk opdracht te worden gegeven.

20.    De dossiers met alle daartoe behorende overige documenten kunnen digitaal worden gearchiveerd. Fysieke stukken die VK onder zich heeft gekregen kunnen digitaal worden bewaard. Notariële akten worden altijd op papier bewaard.

21.    VK houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Meer informatie over deze regels is onder andere te vinden in de brochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is onder andere te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek aan de opdrachtgever worden verstrekt.

22.    Op de rechtsverhouding tussen VK en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Onze vestigingen

Scherpenzeel

Dorpsstraat 168
3925 KG Scherpenzeel

033 - 277 9999

scherpenzeel@vknotaris.nl

Openingstijden:

maandag tot vrijdag:
9.00 tot 12.30 uur
13.30 tot 17.00 uur

Woudenberg

Stationsweg West 32
3931 ES Woudenberg

033 - 285 9999

woudenberg@vknotaris.nl

Openingstijden:

maandag tot vrijdag:
9.00 tot 12.30 uur
13.30 tot 17.00 uur

Heldere aanpak & persoonlijk contact