Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Veldjesgraaf & Korlaar notarissen te Woudenberg en Scherpenzeel. Deze voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn op 8 april 2014 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Midden Nederland, onder nummer 82/2014.

1. Het kantoor is een maatschap waarin notarissen in geïntegreerd verband de rechtspraktijk uitoefenen.

2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard.

3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico. De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzonderingen.

5. De maatschap houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragregels. Meer informatie over deze regels is onder andere te vinden in de brochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is onder andere te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

6. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

7. De maatschap licht de cliënt tijdig en duidelijk in over de financiële consequenties van zijn inschakeling en wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De maatschap mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

8. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

9. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn.

10. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

11. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie.

Scherpenzeel

Woudenberg

  • Openingstijden:
  • Maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur

Contactformulier